રવિ કોટા બન્યા આસામના આગામી મુખ્ય સચિવ, સંભાળતા હતા અધિક મુખ્ય સચિવની જવાબદારી

Ravi Kota became the next Chief Secretary of Assam, holding the charge of Additional Chief Secretary

આસામ સરકારે નવા મુખ્ય સચિવની નિમણૂક કરી છે. ડૉ. રવિ કોટા, જેઓ આસામ સરકારના ગૃહ અને રાજકીય (પાસપોર્ટ, જેલ વગેરે સહિત)ના અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે નિયુક્ત છે, તેઓને આસામના આગામી મુખ્ય સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.